Wie zijn wij

Wij zijn een gemeente van ongeveer 300 enthousiaste mensen (volwassenen en kinderen) uit Ommen en de wijde regio. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis gestorven is. Hij heeft aan het kruis de straf voor onze zonden gedragen en heeft ons daardoor vrij gemaakt. Wie dat gelooft en Jezus aanneemt als Redder, wordt een kind van God en mag een nieuw en eeuwig leven beginnen. Ieder kind van God kan zich bij onze gemeente voegen. Wij zeggen niet dé ware kerk te zijn, maar wij willen een huisgezin vormen waarin iedereen zich thuis kan voelen en de Here Jezus kan leren kennen en toegerust worden om Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.

Structuur van de gemeente
De bijbel leert ons dat Jezus Christus zelf het hoofd van de gemeente is. De eindverantwoordelijkheid voor de Evangelische Gemeente Ommen ligt momenteel bij drie oudstenechtparen.  Over geestelijke zaken voeren zij regelmatig overleg met de diverse groeigroepleiders. Dit gebeurt tijdens het maandelijkse groeigroepoverleg. Daarnaast functioneren in de gemeente taakgroepco√∂rdinatoren, die wat betreft praktische zaken zo veel mogelijk zelfstandig functioneren. Dit betreft onder meer kinderwerk, zaaldienst en jeugdwerk. De Evangelische Gemeente Ommen heeft geen dominee of predikant. De prediking wordt verzorgd door een van de oudsten of door sprekers van elders.