Gebed

Als we bidden, praten we met God. Bidden is iets wat de Here Jezus ons leert. Bijvoorbeeld in Matteüs 6, waar Jezus zijn discipelen het Onze Vader leert. Jezus zelf had het gesprek met zijn Vader nodig. Verschillende keren lezen we in de bijbel dat Hij de stilte op zoekt om te praten met zijn Vader. Als christen kunnen we niet zonder gebed. Door de Here te vertellen wat je bezig houdt, waar je blij van wordt of waar je zorgen om hebt bouw je aan een relatie met de Hem.

De bijbel leert ons dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de ‘Troon van genade’, door wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dat kun je lezen in de brief aan de Hebreeën (4: 16). Doordat Jezus voor onze zonden is gestorven, mogen we in vrijheid en ongeremd naar God de Vader gaan. Door stil te worden en ons in gebed tot God te richten, krijgt Hij de ruimte om te spreken.

Van nature zijn we geneigd om te bidden als alle andere opties tevergeefs lijken, maar Jezus wil graag dat we voortdurend in gesprek zijn met Hem. Net als in een ‘aardse’ of menselijke relatie, vervreem je van de Here als je niet het gesprek met Hem zoekt. Als we ernaar verlangen dat de Here ons leven steeds meer kan leiden, is het belangrijk dat we Hem betrekken bij de keuzes die we maken.

We vinden daarom dat bidden in onze persoonlijke levens maar ook in de gemeente een belangrijke plek inneemt. We bidden tijdens de samenkomsten op zondag maar ook tijdens onze vergaderingen en tijdens de groeigroepavonden. Tijdens de groeigroepavonden is er vanwege de beslotenheid ook meer ruimte om voor elkaar te bidden. Voor elkaar bidden is erg belangrijk. De bijbel zegt dat het gebed van een gelovige veel teweeg brengt (Jakobus 5: 16). Daarom bidden we met en voor elkaar.

Gebedsteams
Op zondagmorgen om 9.00 uur komen er een aantal mensen samen om heel specifiek te bidden voor de dienst. Daarnaast zijn er groepjes mensen die bidden voor o.a. voor de jeugdgroepen en andere zaken die spelen.

Wilt u meer weten over het gebedswerk in de gemeente of heeft u een specifiek gebedspunt, stuur dan een mailtje.